Otázky a odpovědi

Jak zasílat přihlášku a zaplatit

Přihlášku stáhnete z našich stránek. Stačí ji vyplnit, podepsat, oskenovat a zaslat na email uvedený v přihlášce. Za závazně přijatou se přihláška považuje až zaplacením ceny tábora na uvedený účet! Po doručení přihlášky a zaplacení vám pošleme potvrzení o přijetí platby i přihlášky. Info k nástupu na tábor obdržíte minimálně 20 dnů před zahájením tábora.

Vytisklou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku lze zaslat poštou nebo odevzdat nejpozději v den nástupu účastníka na tábor – podepsaná přihláška je spolu s potvrzením lékaře, prohlášením o bezinfečnosti a průkazem pojištěnce nezbytná pro přijetí dítěte na tábor!

Je tábor bezpečný?

Tábor je nahlášen na Krajské hygienické stanici, obecním úřadě a zdravotnickém zařízení. Instruktory jsou zkušení vedoucí s bohatou praxí. Všichni byli řádně proškoleni pro práci s dětmi a mládeží. Pro lanové aktivity máme certifikovaného instruktora pro vysokolanové překážky. Po celou dobu bude přítomen minimálně jeden zdravotník podle platné kvalifikace (Zdravotník zotavovacích akcí). Hlavní vedoucí jsou řádně proškoleni v kurzu schváleném MŠMT.

Airsoftové zbraně

Upozorňujeme, že na táboře budou probíhat hry s airsoftovými zbraněmi. Všichni účastníci budou poučeni a soustavně kontrolováni z dodržování pravidel bezpečnosti. Jejich porušení je důvodem k vyloučení účastníka ze hry a po opakovaném porušení úplným vyloučením z tábora!

Vlastní zbraně předávají organizátorům tábora zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor (není-li dohodnuto jinak). Zbraně musí mít neprůhledný obal a mít vyjmutou baterii i zásobník.

Všichni účastníci jsou povinni mít vlastní ochranné brýle nebo obličejovou masku! (v případě jejich poškození dostanou zapůjčené náhradní ochranné pomůcky)

Pro výcvik v průběhu tábora doporučujeme mít záložní dlouhou zbraň (nemusí být funkční). Zbraně na bojové hry můžeme zapůjčit.

Cena tábora

V ceně tábora je zahrnuto vše, co budou účastníci potřebovat – jídlo 5 x denně (dle platných výživových norem), pitný režim, vstupné, placené programy, atd.

Dopravu na tábor a zpět si musí účastníci zajistit a hradit sami!

Rodičům doporučujeme pojistit děti cestovním pojištěním (cca 150,- Kč za celé období tábora). Platí zejména pro účastníky ze zahraničí.

Organizátor tábora

Pořádající organizace BO ČR z.s. má hlavní táborové vedoucí proškolené podle akreditace MŠMT pro funkci hlavní vedoucí tábora a řádně proškolené zdravotníky zotavovacích akcí. Oddílový vedoucí z řad BOČR mají bohatou praxi s celoroční prací s mládeží v branných oddílech a prošli kurzem certifikovaným MŠMT „Vedoucí branných oddílů“.

Ostatní instruktoři a praktikanti jsou vybráni z nejlepších členů organizace Branné oddíly ČR.

Hygiena

Provozovatel areálu CBA z.s. připravil táborovou základnu v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Tábor se koná v pevné budově s vlastním hygienickým a sociálním zařízením odděleně pro muže a ženy.

Vaší povinností zákonného zástupce je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte!

Při předání dítěte budou konzultovány se zákonnými zástupci užívané léky a další preparáty a budou uloženy u zdravotníka tábora, který je bude vydávat dle domluvy.

V případě zdravotních nebo psychickým problémů dětí budou rodiče bezodkladně informováni!

Informace a kontakty

Veškeré informace můžete čerpat ze stránek www.centrumbrannychaktivit.cz, popřípadě se můžete podrobněji informovat na uvedených kontaktech nebo po domluvě také osobně. Po domluvě je možná prohlídka celého areálu v době před konáním tábora. V průběhu tábora bude na stránkách tábora vytvořen speciální odkaz, kde si můžete přečíst novinky z každého dne včetně pořízených foto a video materiálů.

Jídlo

Jídelníček tábora byl konzultován s dětským lékařem. Strava je poskytována 5 x denně v množství odpovídající věku účastníků. Stravu připravuje profesionální kuchař. Pitný režim je zajištěn nepřetržitě. Skladba surovin a potravin i jejich uložení před přípravou a konzumací odpovídá normám a hygienickým požadavkům. Nedoporučujeme zásobit účastníky vlastním jídlem z domova!

Jakékoliv psychotropní nebo návykové látky jsou přísně zakázány!

Program a náročnost tábora

Tábor je veden ve vojenském duchu a je poměrně fyzicky i psychicky náročný. Účastník tábora by měl být připraven na to, že v rámci programu bude muset obstarávat samoobslužné činnosti jako je stlaní postele, pravidelná hygiena, praní prádla atd. Je také povinnen udržovat pořádek ve skříňce a také se dle daného rozpisu služeb starat o společný úklid v kuchyni, ložnici a společných prostorách. Součástí programu jsou také noční hlídky a výpravy či fyzicky namáhavé činnosti (přesuny, překážková dráha, taktika atd.).

Program je samozřejmě přizpůsoben tak aby jej většina účastníků zvládala bez větších problémů. Pro ty kdo nebudou v některých oblastech stačit je připraven alternativní program. Samozřejmostí je celotáborová hra podle osvědčeného scénáře.

Důležitá upozornění

Prosíme rodiče, aby nám neposílali děti, které na tábor nechtějí jet skutečně z vlastní vůle a dobrovolně!

Z mnohaletých zkušeností nedoporučujeme zasílání balíčků se sladkostmi a dalším jídlem.

Návštěvy rodičů a dalších příbuzných jsou možné jen po předchozí domluvě s hlavním vedoucím a NEDOPORUČUJEME je (zejména kvůli špatnému dopadu na ostatní děti)!

Mobilní telefony a další komunikační prostředky budou dětem vydány nejdříve po dvou dnech konání tábora! V případě žádostí dětí o předčasný odjezd z tábora doporučujeme zákonným zástupcům projevit trpělivost a nenechat se prvních pár dní „uprosit“!

Co tábor účastníkům přinese?

Kromě nových poznatků a zkušeností to jsou zážitky a vzpomínky na dobrou partu a společně strávených několik letních dnů. Podle našich zkušeností se mnoho účastníků zapojuje do našich aktivit po absolvování tábora také celoročně a někteří jedou na tábor už poněkolikáté (z toho mnozí jako instruktoři a praktikanti). Přínos tábora je všestranný a rozvíjí individuální i týmové schopnosti. Důležitým bodem je především schopnost navázat kamarádské a korektní vztahy s ostatními. Tábor je veden ve vlasteneckém duchu s důrazem na zachování a udržování národních a vojenských tradic.

Pokud chcete cokoliv doplnit nebo upřesnit napište prosím na náš email
tabory@jsmepripraveni.cz nebo volejte 604 874 931