Otázky a odpovědi

Jak zaslat přihlášku a zaplatit? Berete i zálohu? Kdy je nutné tábor zaplatit?

Po vyplnění elektronické přihlášky obdržíte její kopii na email. Platbu proveďte na účet číslo 2101184645/2010. Cenu tábora najdete v seznamu turnusů. Platí se vždy celá částka za tábor, ZÁLOHY NEPOSÍLEJTE, budou vám vráceny zpět! Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO ÚČASTNÍKA a jako variabilní symbol napište RODNÉ ČÍSLO účastníka bez čísla za lomítkem (tzn. prvních 6 číslic). Termín platby je do 10 pracovních dnů od podání elektronické přihlášky. Při nezaplacení do tohoto termínu bude přihláška stornována. Potvrzení rezervace místa na táboře vám přijde emailem.

Jaké potvrzení a dokumenty musíme odevzdat při příjezdu na tábor?

Podmínkou účasti na letním táboře je potvrzení od lékaře „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“. Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. Dále pak „Prohlášení o bezinfekčnosti“. Na tábor bereme pouze zdravé děti s povinným očkováním. Oba tiskopisy jsou ke stažení na našich stránkách hned vedle přihlášky a jsou pomůckou pro lékaře, kteří svůj formulář nemají. Prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsané a označené datem NÁSTUPU NA TÁBOR. Nezapomeňte také na kartičku zdravotní pojišťovny (postačí kopie). Všechny informace k příjezdu a povinné tiskopisy dostanete ještě i v předstihu na Váš email, který jste uvedli při přihlašování.

Kde se tábor koná a jak se tam dostanu? Organizujete hromadné svozy na tábor?

Tábor se koná na základně Centrum branných aktivit – Lokov. V srdci Bílých Karpat asi 4 kilometry severně od Starého Hrozenkova blízko hranic se Slovenskem. Pokud jedete vlakem, vystupte na stanici Bojkovice a dále vás vyveze autobus na zastávku Žítková Polany, odkud musíte ještě asi kilometr pěšky. Naše korespondenční adresa Krhov 147 je malinko zavádějící, protože jde pouze o místo patřící do téhož katastru. Doporučujeme raději zadat do GPS souřadnice: 48°59’28.922″N, 17°52’7.581″E. Na doporučení Ministerstva zdravotnictví z loňského roku nebudeme rodiče vpouštět do budovy. Děti si přebereme u brány. Zázemí základny CBA si můžete prohlédnout zde http://centrumbrannychaktivit.cz/index.php/zazemi/ Doprava je výhradně individuální. Jednak na naše tábory jezdí děti prakticky z celé republiky, takže není možné stanovit odjezdové místo, které by vyhovovalo většině účastníků. A rovněž preferujeme možnost kontaktu rodičů přímo s vedoucími, kteří budou mít dítě na starost.

Je tábor bezpečný?

Provozovatel areálu CBA z.s. připravil táborovou základnu v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 422/2013 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Tábor se koná v pevné budově s vlastním hygienickým a sociálním zařízením odděleně pro muže a ženy. Vaší povinností zákonného zástupce je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Po celou dobu bude přítomen minimálně jeden zdravotník podle platné kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí s akreditací MŠMT. Hlavní vedoucí jsou též řádně proškoleni a absolvovali Kurz hlavních vedoucí s akreditací MŠMT.

Jsou děti na vašem táboře pojištěné?

Ze strany organizátora nikoliv. Provozovatel má uzavřenou odpovědnostní pojistku např. pro případ pochybení ze strany oddílového vedoucího, ale pokud chcete mít jistotu, doporučujeme uzavřít např. cestovní připojištění. Úraz ale hrozí vždy! Bohužel léto přináší i množství úrazů. Vhodné je proto uzavřít pro své dítě úrazové pojištění. To v sobě zahrnuje pojištění drobných úrazů, výplatu za dobu nezbytného léčení a za trvalé následky úrazu.

Rodič (zákonný zástupce) nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení organizátora tábora či provozovatele areálu. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení nebo materiálu se rodič (zákonný zástupce) zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.

Airsoftové zbraně + munice

Upozorňujeme, že na táboře budou probíhat hry s airsoftovými zbraněmi. Všichni účastníci budou poučeni a soustavně kontrolováni z dodržování pravidel bezpečné manipulace se zbraní. Jejich porušení je důvodem k vyloučení účastníka ze hry a po opakovaném porušení úplným vyloučením z tábora! Vlastní zbraně předávají organizátorům tábora zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor (není-li dohodnuto jinak). Zbraně musí mít neprůhledný obal a mít vyjmutou baterii i zásobník. Všichni účastníci jsou povinni mít vlastní ochranné brýle nebo obličejovou masku! V případě jejich poškození dostanou zapůjčené náhradní ochranné pomůcky. Airsoftovou zbraň včetně munice můžeme za poplatek zapůjčit viz. Přihláška. V průběhu tábora je také možné si munici přikoupit a doplatit na konci tábora dle spotřebovaného množství.

Co vše je v ceně tábora zahrnuto?

V ceně tábora je zahrnuto vše, co budou účastníci potřebovat. Ubytování včetně ložního prádla, jídlo 5 x denně, pitný režim, vstupné, placené programy, atd. Dopravu na tábor a zpět si musí účastníci zajistit a hradit sami! Rodičům doporučujeme pojistit děti cestovním pojištěním (cca 150,- Kč za celé období tábora). Platí zejména pro účastníky ze zahraničí.

Kdo je organizátor tábora?

Pořádající organizace je BOČR z.s. IČ 058 23 307. Svůj vlastní personál má složen z lidí, kteří byli řádně proškoleni pro práci s dětmi a mládeží. Instruktory jsou zkušení vedoucí s bohatou praxí a také příslušníci AČR. Dále jsou zde vedoucí s platným akreditovaným kurzem Zdravotníka zotavovacích akcí a kurzem Hlavní vedoucí tábora. Oddílový vedoucí z řad BOČR mají bohatou praxi s celoroční prací s mládeží v Branných oddílech. Ostatní instruktoři jsou vybráni z řad nejlepších členů organizace Branné oddíly ČR s dlouholetou zkušeností z předešlých táborů a s vedením zaměstnání na víkendovém cvičení. Nebereme žádné nové praktikanty a brigádníky.

Jak je to s jídelníčkem, je na vašem táboře možnost diet (bezlepková, bezmasá, diabetická…)?

Bohužel nikoliv. Z důvodu maximálního vytížení kuchyňského vybavení i personálu nemůžeme jakékoliv dietní stravování nabídnout. Skladba surovin a potravin i jejich uložení před přípravou a konzumací odpovídá normám a hygienickým požadavkům. Prosíme, nedávejte dětem žádné jídlo, ani pochutiny – stravu mají zabezpečenou 5x denně včetně pitného režimu! Zbytečně se pak musí zabavovat a vyhazovat, protože děti přivezené jídlo nestačí zkonzumovat. U nás opravdu nikdo nehladoví 🙂 Jakékoliv psychotropní nebo návykové látky jsou přísně zakázány!

V kolik hodin je příjezd na tábor a v kolik si máme vyzvednout syna/dceru po táboře?

Příjezd na tábor probíhá od 14h do 16h. NEJEZDĚTE DŘÍVE ANI POZDĚJI! Strava v den příjezdu začíná společnou večeří. Prosíme, nedávejte dětem žádné jídlo, ani pochutiny – stravu mají zabezpečenou 5x denně včetně pitného režimu! Zbytečně se pak musí zabavovat a vyhazovat, protože děti přivezené jídlo nestačí zkonzumovat. U nás opravdu nikdo nehladoví 🙂 Odjezd účastníků je NEJDŘÍVE od 12h do 14h. PROSÍM NEJEZDĚTE DŘÍVE ANI POZDĚJI, dopoledne mají děti ještě program. Strava končí dopolední svačinkou.

Při příjezdu nebo odjezdu s někým jiným než rodičem (zákonným zástupcem), vybavte prosím tuto osobu plnou mocí pro tento úkon.

Všechny informace k příjezdu a povinné tiskopisy dostanete ještě i v předstihu na Váš email, který jste uvedli při přihlašování.

Mohu dostat potvrzení pro zdravotní pojišťovnu?

Ano, vytištěný a podepsaný tiskopis si přineste na začátku tábora v NADEPSANÉ OFRANKOVANÉ OBÁLCE. Potvrzené razítkem vám ho pošleme PO ABSOLVOVÁNÍ TÁBORA. Pokud potvrzení zapomenete přivézt na začátku tábora, vezměte ho se sebou při vyzvednutí dítěte po táboře – opět s nadepsanou ofrankovanou obálkou. Z časových a organizačních důvodů NEBUDEME POTVRZENÍ ZASÍLAT EMAILEM ANI VYSTAVOVAT PŘI PŘÍJEZDU ČI ODJEZDU NA POČKÁNÍ! Berte prosím toto na vědomí.

 Jak moc je tábor náročný?

Tábor je veden ve vojenském duchu a je poměrně fyzicky i psychicky náročný. Každý den se běhá a cvičí. Účastník by měl být připraven na to, že v rámci programu bude muset obstarávat samoobslužné činnosti jako je stlaní postele, pravidelná hygiena, praní prádla, atd. Samozřejmostí je udržovat pořádek ve skříňce, dle daného rozpisu služeb se starat o společný úklid v kuchyni, ložnici a společných prostorách. Pokud si rodič nepřeje, aby děti službu v rámci tábora vykonávaly, doporučujeme neposílat děti na dětský tábor, ale na dětskou rekreaci, kde služba funguje na jiném principu nebo se nevykonává se vůbec. Součástí programu jsou noční hlídky a výpravy či fyzicky namáhavé činnosti (přesuny, překážková dráha, taktika, noční poplachy, atd.).

Všechny naše tábory jsou shodně určeny pro POBYT ZDRAVÝCH DĚTÍ, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. Neposílejte nám proto děti, které nechtějí jet na tábor dobrovolně, ani děti, které jsou na tom špatně po fyzické stránce. Kvůli této nezodpovědnosti rodičů mohou být poté nepřizpůsobivé děti vyloučeny za porušování táborových pravidel bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Zamlčení skutečností spojených se zdravotním stavem účastníka (pohybové problémy, dýchací obtíže, vážné projevy alergie, aj.) může vést k jeho vyloučení z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Neposílejte nám nemocné děti! Bereme pouze zdravé děti s povinným očkováním.

Návštěvy, dopisy, balíčky, mobily a další upozornění

Prosíme rodiče, aby nám neposílali děti, které na tábor nechtějí jet z vlastní vůle a dobrovolně! Dětem neposílejte žádné balíčky se sladkostmi a dalším jídlem. Pokud chcete poslat dopis, můžete. Pošlete jej ale hned na začátku pracovního týdne, aby k nám pošta vůbec dorazila, než skončí tábor. Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat. Vzhledem k omezeným podmínkám nemusíte dětem dávat větší obnos peněz, nemají je kde utratit. Stačí jim max Kč 100. CENNOSTI, ELEKTRONIKA A MOBIL jsou též zbytečné – nic z toho děti u sebe nemají po celou dobu konání tábora. Mezi přínosy táborového pobytu totiž patří z našeho pohledu i skutečnost, že se děti alespoň na týden či dva od těchto “nezbytností” oprostí a jejich komunikace s ostatními neprobíhá na monitoru, ale v realitě. V naléhavých případech se telefonicky můžete spojit s vedoucími pracovníky tábora.

Co tábor účastníkům přinese?

Kromě nových poznatků a zkušeností to jsou zážitky a vzpomínky na dobrou partu a společně strávených několik letních dnů. Podle našich zkušeností se mnoho účastníků zapojuje do našich aktivit po absolvování tábora také celoročně a někteří jedou na tábor už poněkolikáté (z toho mnozí jako instruktoři). Přínos tábora je všestranný a rozvíjí individuální i týmové schopnosti. Důležitým bodem je především schopnost navázat kamarádské a korektní vztahy s ostatními. Tábor je veden ve vlasteneckém duchu s důrazem na zachování a udržování národních a vojenských tradic.

Může mi zaměstnavatel zaplatit půlku/celou částku za tábor? Kam se mi vrátí storno poplatek, když se tábora nezúčastním?

Samozřejmě. V tomto případě ale doporučujeme nejprve konzultovat věc se zaměstnavatelem (účtárnou), který sdělí zaměstnanému rodiči podrobnosti o svých požadavcích, které mají být uvedené na faktuře (IČ firmy, název, adresu, jméno rodiče dítěte, data narození, popř. osobní číslo,…). Objednávku popř. žádost o fakturu poté zašlete na tabory@jsmepripraveni.cz

V případě platby zaměstnavatelem je platnost předběžné rezervace až do data splatnosti námi vystavené faktury. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte do 10. června, po tomto termínu můžeme rodičům vystavit na základě jejich žádosti potvrzení o úhradě na pobytovém táboře. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA, v případě požadavku na zaslání faktury poštou (doporučeným dopisem) jsme nuceni účtovat manipulační poplatek ve výši 50Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na tábor.

Storno poplatek vracíme zpět na účet, ze kterého byla platba zaslána, abychom předešli případným pojišťovacím podvodům a jiným dohadům.